ඩිජිටල් අලෙවිකරණ පාඨමාලා

ආයතනය: Digital Marketing College (ACIDM) has established itself as the largest private-sector provider of Digital Marketing education in Sri Lanka


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඩිජිටල් අලෙවිකරණ පාඨමාලා
OpenArc School of Business and Technology - කොළඹ 6

ආයතනය: OpenArc School of Business and Technology - One of the Sri Lanka’s leading industrial campus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
OpenArc School of Business and Technology - කොළඹ 6
Asia Pacific Institute of Digital Marketing

ආයතනය: APIDM - Offers professional qualifications, training in the fields of eCommerce, eMarketing, Social Media Marketing, Business Analytics


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Asia Pacific Institute of Digital Marketing
Business Sales Diploma - මාර්ගගත පාඨමාලාව

Short course, Online training, no travel costs, Trained by one of the best Teachers in Singapore


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Business Sales Diploma - මාර්ගගත පාඨමාලාව
දුෂ්කරතා ඇති සිසුන්ට ප්‍රායෝගික ප්‍රවේශය සහ ඔවුන්ගේ විෂය දැනුම ඉක්මනින් ඉහළ නැංවීම

Shamal Fernando (පුරුෂ) - As a seasoned educator with over 15 years of experience, I am passionate about teaching, coaching, and mentoring students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - Was established to commemorate late Hon. Minister Lalith Atulathmudali


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute

ආයතනය: SDTI Campus - A professional academic institution of Sri Lanka which directly supports the youths of Sri Lanka and the Asian region youths


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
SDTI Campus - Skill Development and Training International Institute
ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා

ආයතනය: BIMT Campus was established in order to electrify the employability of the Nation


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා
KDC Academy Of Management - කොළඹ

ආයතනය: KDC Academy Of Management - A Management and Corporate Training Consultants to facilitate the need of corporate human capital development


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
KDC Academy Of Management - කොළඹ
Human Resource Management Institute HRMI

HRMI is an institution of higher education which provides a variety of courses at undergraduate and postgraduate level.
ස්ථානය: කොළඹ 05


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Human Resource Management Institute HRMI
Professional guidance / teaching for Marketing, management and related programs

Udith Wijetunge (පුරුෂ) - Senior Manager currently working in a leading local conglomerate. 23+ management, Marketing and sales experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව

London College of Higher Education aspires to be the leading education institute with an international level of excellence.
ස්ථානය: වෙන්නප්පුව


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Diploma and Certificate Courses - වෙන්නප්පුව
ISS Campus - කොළඹ 13

ආයතනය: ISS Campus - A professional ICT academy which offers basic and in-depth courses


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ISS Campus - කොළඹ 13
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය
Mcai Campus - යාපනය

Mcai Campus - Set up in 2012, this is one of the leading tertiary education providers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry