ඔන්ලයින් කුර්ආන් පන්ති

Online Quran Institute - The tutors will be Females And Qualified hafizas, Adult Ladies And Female Children Can Follow.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් කුර්ආන් පන්ති
කුර්ආන් පන්ති - ඔන්ලයින් / කොළඹ 10

Conducted by Al Aalima with Government certificate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කුර්ආන් පන්ති - ඔන්ලයින් / කොළඹ 10
ඉංග්‍රීසි කථන, කුර්ආන් පන්ති, ඉංග්‍රීසි / සිංහල / ඉස්ලාම් පන්ති

Mrs. Lariffa (ස්ත්‍රී) - Ex Wycherly International School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි කථන, කුර්ආන් පන්ති, ඉංග්‍රීසි / සිංහල / ඉස්ලාම් පන්ති
කුර්ආනය සහ අරාබි පන්ති

Abdurrahman Safarullah (පුරුෂ) - Memorised the Quran in Saudi Arabia and have experience conducting quran classes, Studied Arabic in KSA


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉස්ලාම් ධර්මය / අරාබි භාෂාව භාෂාව සහ සාහිත්‍යය

Ashkar Jahufar (පුරුෂ) - BA in Islamic Sciences and Jurisprudence, National Diploma in Training and Development, Dip in HRM, Dip in Media Studies


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa