සිංහලෙන් ජ්‍යොතිෂය පාඨමාලා

ආයතනය: Vidasa Astrology - The best place to learn astrology online in Sri Lanka


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහලෙන් ජ්‍යොතිෂය පාඨමාලා
ජ්‍යෝතිෂය හා වාස්තු විද්‍යාව

ආයතනය: Dhiman Educational Institute - Astrology classes - Any age group


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජ්‍යෝතිෂය හා වාස්තු විද්‍යාව
ජ්‍යොතිෂ ඔන්ලයින් පන්ති

Ravindra Liyanage (පුරුෂ) - ඔබ පිළිගත් ජ්‍යොතිෂවේදියෙකු බවට පත්කිරීම අප⁣ගේ අරමුණයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජ්‍යොතිෂ ඔන්ලයින් පන්ති
ජෝතිෂ්‍ය පාඨමාලාව - මාස 6 ක පාඨමාලාව

Astrologer Janaka Mallikarachchi (පුරුෂ) - ඉතා සරල ව සහ තර්කානුකූල ව ජ්‍යෝතිෂ්‍යය විද්‍යාව ඉගෙන ගැනීමට හැකි ලෙස මෙම පාඨමාලාව සකසා ඇත


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජෝතිෂ්‍ය පාඨමාලාව - මාස 6 ක පාඨමාලාව

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa