ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
සෙයාරා බෑග් ඇකඩමිය

සෙයාරා බෑග් ඇකඩමිය - A great opportunity for you to become a creative talented bag designer


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සෙයාරා බෑග් ඇකඩමිය
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය

ආයතනය: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය
කලා සහ ශිල්ප ළමුන් සඳහා

Institute of IZOID - Poster colours drawing, Pastel Drawing, Clay work, Origami, Art activities with recyclable materials


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කලා සහ ශිල්ප ළමුන් සඳහා

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry