ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය

ආයතනය: Sri Lanka Foundation Institute - SLFI is the National centre for Education, Leadership and Training


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය
The Soul Sounds Music Academy - කොළඹ 05

The Soul Sounds Academy, where all it takes is to ignite a passion to perform music at its best.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 05


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
The Soul Sounds Music Academy - කොළඹ 05

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa