චිත්‍ර හා නිර්මාණ පන්ති

Deepika Gamalath (ස්ත්‍රී) - 20 years at Trinity college Kandy, 9 years at Gateway College Kandy, from 2015 up to date at Gateway College Rajagiriya.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට සා/පෙළ

Tharindi Poornima (ස්ත්‍රී) - BDes (Hons) Fashion Designing and Product Development (Undergraduate) - University of Moratuwa


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 9 සිට සා/පෙළ
Kids Colors Art ඇකඩමිය

ආයතනය: Kids Colors Art Academy - Classes conducted by Teacher Tharika [Diploma in Visual Art Teaching WNCOE, Government National School Teacher]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Kids Colors Art ඇකඩමිය
Focus Academy International - කඳාන

ආයතනය: Focus Academy International - We enable children and adults to build confidence in their skills


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Focus Academy International - කඳාන
මෙහෙන්දි කලා පාඨමාලාව

Online and physical classes, From Basic to Bridal, Duration : 2 months


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මෙහෙන්දි කලා පාඨමාලාව
චිත්‍ර පන්ති - ඔන්ලයින්

Exploring Colours - Age: 5-11 yrs, Individual Attention, Homework help, Fun learning


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චිත්‍ර පන්ති - ඔන්ලයින්
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති

ආයතනය: First Steps Language School - Our mission is to develop the foundation of English & French languages of young learners


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි, එලෝකියුශන්, එඩේක්සෙල් ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂා පංති
චිත්‍ර කලාව

Anil Pallage (පුරුෂ) - ලලිත් කලා විශෙෂ උපාධිය.,(B.F.A. special) සෞන්දර්ය විශ්ව විද්‍යාල, කොළඹ, වසර 11ක ජාතික පාසල් ගුරුවරයකු ලෙස සෙවිය කිරීම, උත්තර පත්‍ර පරික්ෂක වසයෙන් කටයුතු කිරීම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මූර්ති වැඩමුළුව

Classes conducted by Dulanji Hansika, Visual Art Teacher, Art Project Designer, Professional Artist, Art Teacher - Cultural Center, Kalutara


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
මූර්ති වැඩමුළුව
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති

ආයතනය: Dula Art Academy - Conducted by Dulanji Hansika - Visual Art Teacher, Professional Artist, Art Project Designer, Art Teacher - Cultural Center, Kalutara


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දුලා ආර්ට් - චිත්‍ර පන්ති
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය

ආයතනය: Whyteleafe Performing Arts Academy was started with the intent of using speech, drama, dancing, singing and other aspects


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Whyteleafe රංග කලා ඇකඩමිය
කලා සහ ශිල්ප ළමුන් සඳහා

Institute of IZOID - Poster colours drawing, Pastel Drawing, Clay work, Origami, Art activities with recyclable materials


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
කලා සහ ශිල්ප ළමුන් සඳහා
Art Academy - මහනුවර, ගම්පොල

Chandana Bandara Samarakoon (පුරුෂ) - Bachelor of Arts, [University of Peradeniya], Diploma in Aesthetic Studies


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Live Sketching Portrait Course - බත්තරමුල්ල

Thilak Kalu Liyanage (පුරුෂ) - A clear, step-by-step techniques for drawing live portrait


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Live Sketching Portrait Course - බත්තරමුල්ල

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry