ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Silmiya (ස්ත්‍රී) - BBA [Bachelor Business Administration], MBA [Master of Business Administration]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa