උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

Individual or group classes - Sinhala medium


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - ඔන්ලයින්, සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Manusha Samaraweera (පුරුෂ) - Undergraduate - B.A. (Hons) Philosophy (sp) - University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - ඔන්ලයින්, සිංහල මාධ්‍යයෙන්
උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය ඔන්ලයින් පන්ති

Vishmi Sahashra (ස්ත්‍රී) - BA - University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය ඔන්ලයින් පන්ති
අ.පො.ස. උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

චම්පා වරාතැන්න (ස්ත්‍රී) - B.A., Diploma in Education


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අ.පො.ස. උ/පෙ තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
තර්ක ශාස්ත්‍රය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Samantha Opanayake (පුරුෂ) - BA, MA, PGDE, PGD in Linguistics


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගාමිණී ගුණසිංහ සමඟ උසස් පෙළ තර්ක ශාස්ත්‍රය පන්ති

Gamini Gunasinghe (පුරුෂ) - BSc (Mgt) Sp. Hon's


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගාමිණී ගුණසිංහ සමඟ උසස් පෙළ තර්ක ශාස්ත්‍රය පන්ති
MasterMind Education - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: MasterMind Education - Courses [Law Entrance, Spoken English, IELTS, A/L Art stream]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MasterMind Education - ඔන්ලයින් පන්ති
ඔන්ලයින් තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය පන්ති

Buddhika Siran (පුරුෂ) - හොරණ විද්‍යාරත්න පිරිවෙනෙහි තර්ක ශාස්ත්‍රය විෂය බාර ආචාර්ය වරයා වශයෙන් සේවය කරනු ලබයි.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කළුතර, කොළඹ, ගම්පහ, දෙල්ගොඩ, මහබාගේ, මාබිම


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය පන්ති
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පන්ති

ආයතනය: KaRa Academy - Classes are conducted by a qualified and experienced teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පන්ති
තර්ක ශාස්ත්‍රය පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Shashendra Eynaud (පුරුෂ) - Teaching experiences - St. Peter’s College, Sujatha Vidyalaya, Lindsay Balika Vidyalaya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තර්ක ශාස්ත්‍රය පන්ති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
අ.පො.ස. උසස් පෙළ තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

Maneesha Wijeyadoru (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts in Philosophy University of Sri Jayawardenepura, Master of Arts in Philosophy University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය උ/පෙ 2023 / 2024

Buddhini Karunathilaka (ස්ත්‍රී) - A temporary Lecturer at the University of Peradeniya and a well-experienced Logic & Scientific Method teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය උ/පෙ 2023 / 2024

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry