උ/පෙ සිංහල ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Wimala Hamuduruwo Kandeyaye (පුරුෂ) - B.A. (Sp)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
උ/පෙ සිංහල භාෂාව - පුණරීක්ෂන පන්ති සහ සිද්ධාන්ත

Anura Dissanayake (පුරුෂ) - උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක, උසස් පෙළ සිංහල විමර්ශන ග්‍රන්ථ කර්තෘ. ශාස්ත්‍රපති


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල භාෂාව - පුණරීක්ෂන පන්ති සහ සිද්ධාන්ත
උ/පෙ සිංහල භාෂාව - සංකලණ විජේරත්න

Sankalana Wijerathna (පුරුෂ) - B.A. (Hons) University of Peradeniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල භාෂාව - සංකලණ විජේරත්න
උ/පෙ සිංහල භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති

Samantha Karunanayake (ස්ත්‍රී) - BA (Sp) in Sinhala [University of Colombo], MA in Sinhala [University of Colombo], Diploma in IT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල භාෂාව ඔන්ලයින් පන්ති
සිංහල 1-13 ශ්‍රේණි දක්වා

Dilrukshi Nanayakkara (ස්ත්‍රී) - ශාස්ත්‍රපති උපාධි


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල

Rev. Chandarathna (පුරුෂ) - B.A. (Hons) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සිංහල භාෂාව - නවීන් පල්ලේපොල

Naveen Pallepola (පුරුෂ) - Law Undergraduate - University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ සිංහල භාෂාව - නවීන් පල්ලේපොල
සිංහල භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Roshadi Jayasekara (ස්ත්‍රී) - BA (University of Sri Jayawardenapura)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ
සිංහල භාෂාව - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Madhawee Edirisinghe (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Legislative Law (LLB) - University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල භාෂාව - සා/පෙළ සහ උ/පෙ
සිංහල ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Nimanthi Herath (ස්ත්‍රී) - B.A Art - University of Sri Jayawardenapura, Diploma in Psychology Counseling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල ඔන්ලයින් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11
උ/පෙ 2024 සිංහල භාෂාව පන්ති

Shanaka Chandimal (පුරුෂ) - Advanced Level Sinhala Language


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ 2024 සිංහල භාෂාව පන්ති
සිංහල උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Hashan Ihalagedara (පුරුෂ) - B.A. - University of Kelaniya, Sinhala language teacher of a leading school in Negombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සිංහල උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ
උ/පෙ සිංහල භාෂාව පන්ති - අකිල විමංග සෙනෙවිරත්න

Akila Vimanga Senevirathna (පුරුෂ) - B.A. (Special) - University of Kelaniya, M.A. (Reading) - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල භාෂාව පන්ති - අකිල විමංග සෙනෙවිරත්න
ඔන්ලයින් උසස් පෙළ සිංහල පන්ති

Asela Balasooriya (පුරුෂ) - රජයේ ජාතික පාසලක අවුරුදු 6ක් උසස් පෙළ සිංහල විෂය උගන්වා පළපුරුද්ද ඇත, උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමට කිහිප වතාවක් සහභාගී වී ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් උසස් පෙළ සිංහල පන්ති
දුවේ පුතේ,ජාත්‍යන්තර පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන ඔබට සිංහල විෂය ඉගනීම අපහසු ද? අදම අමතන්න 0713055061

Uthpala Abhayawardana (ස්ත්‍රී) - ජයවර්ධනපුර සරසවියේ සන්නිවේදනය පිලිබද ප්‍රථම පන්ති සාමාර්ථයක් සහිත විශේෂවේදී උපාධියක් සම්පූර්ණ කර ඇත


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa