ඔබේ කොරියානු රැකියා සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට දැන්ම අප හා එක්වන්න

Future Way Education - අපි ඔබේ අනාගතය දිරිමත් කළා


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔබේ කොරියානු රැකියා සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට දැන්ම අප හා එක්වන්න
ජර්මන් භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න

ආයතනය: Insight Academy of Education - German Language Classes for Grade 1 to A/L, Language Exams (A1, A2)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජර්මන් භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න
ප්‍රංශ භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න

Maldini Herath (ස්ත්‍රී) - Attorney-at-Law, Over 13 years of experience with the French language


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංශ භාෂාව ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න
කොරියානු භාෂාව සඳහා කාන්තා ගුරුවරියක්

Anoma Ekanayake (ස්ත්‍රී) - BA (General) Degree - University of Sri J'pura, National Dip. and Higher Diploma in Korean Language (NIE)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
හින්දි පන්ති

Medhavini Ediriweera (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Hindi University of Delhi, Post Graduate Diploma in Hindi Proficiency


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Madhuka Jayathilaka (පුරුෂ) - BA in Business and Academic Chinese (Hons) degree - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ශ්‍රේණිය 6, 7, 8, 9 සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - උ/පෙ - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Thilini Silva (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) French, Chinese and IR - University of Kelaniya, MA in IR (University of Colombo), Attorney-at-Law (SLLC, Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති - උ/පෙ - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති
ජර්මානු භාෂා මාර්ගගත පන්ති

Shashikala Wijekoon (ස්ත්‍රී) - BA in German [SUSL], Qualified B1- B2 Level - Goethe Institute, Visiting Lecturer at a recognized Institute and a University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජර්මානු භාෂා මාර්ගගත පන්ති
ජර්මානු භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ, A1, A2, B1, B2 exams

Yashodha Gunawardhana (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) German Language - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජර්මානු භාෂාව පන්ති - සා/පෙළ, උ/පෙ, A1, A2, B1, B2 exams
ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට, කතා කිරීමට සහ රස විඳීමට කාලයයි

Ishari Seneviratne (ස්ත්‍රී) - BA (Honors) Degree in French Language and Literature – University of Kelaniya, French Teaching experience at two Schools


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Ilmi Hameersha (ස්ත්‍රී) - BA (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Undergraduate - Gannan Normal University, China


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්

Hansi Pathirathne (ස්ත්‍රී) - Diploma in Chinese Language Chongqing Normal University China, BA (Hons) Tourism And Chinese Language University Of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව ඔන්ලයින්
ජපන් භාෂාව ඔන්ලයින් පන්තිය

Anuradha Samanmalee Werapitiya (ස්ත්‍රී) - Japanese teaching experience for more than 3 years


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - HSK exams, සා/පෙළ සහ උ/පෙ

ආයතනය: Meili Chinese Academy - Classes for HSK Exams, Advanced Level Exam, Ordinary Level Exam


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
චීන භාෂාව - HSK exams, සා/පෙළ සහ උ/පෙ
ජපන් භාෂා පන්ති - කුරුණෑගල - NihonGo ජපන් භාෂා පාසල

ආයතනය: NihonGo Japanese Language School - Classes conducted by a qualified Japanese language teacher who has been teaching for over 5 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජපන් භාෂා පන්ති - කුරුණෑගල - NihonGo ජපන් භාෂා පාසල

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa