ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව උසස් පෙළ

Geethika Jayawardana (ස්ත්‍රී) - B.A (F.T) Sp - University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව උසස් පෙළ
උසස් පෙළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Roshi Sathsara (ස්ත්‍රී) - B.A. Honours in University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
උසස් පෙළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

Kaushalya Dissanayake (ස්ත්‍රී) - Our children in Expert Home Science class are ready for practical


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry