ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය

Hashani Boange (ස්ත්‍රී) - B.A First Class Hons from University of Kelaniya. MA in Roman History and Archeology, University of Kent


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය / ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය

Kanishka Silva (ස්ත්‍රී) - BA (Hons) in Greek & Roman Studies (University of Peradeniya), Diploma in English Teaching (CET)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි / ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය / ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය
උ/පෙ ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය උපකාරක පන්ති

Amaya Fernando (ස්ත්‍රී) - An undergraduate studying Law at the University of Colombo, Obtained 3As for A/Ls (including for GRC)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඇක්සෙල් ඇකඩමිය

ආයතනය: Accel Academy - Students are given individual attention in order to guarantee a good grade


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඇක්සෙල් ඇකඩමිය
අපි භාෂා සමඟ සෙල්ලම් කරමු

Kawya Gunasekara (ස්ත්‍රී) - English literature, French and GRC


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති

Thalawattha (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Arts (English) [University of Peradeniya], TKT [University of Cambridge]


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති
ඔන්ලයින් පන්ති උ/පෙ සඳහා - ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය / සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

Zainab Azeez (ස්ත්‍රී) - Many students have worked with me and still working with me


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති උ/පෙ සඳහා - ග්‍රීක සහ රෝම ශිෂ්ඨාචාරය / සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa