භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති

Inosha Dunukewala (ස්ත්‍රී) - MA, BA Hons Geography (Special), Diploma in Tamil (Kelaniya University), PGDE (Peradeniya University)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව සහ දෙමළ පන්ති
උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව - කපිල මද්දුම ආරච්චි

කපිල මද්දුම ආරච්චි (පුරුෂ) - BA Sp (Geography) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
යශෝධා සරසි සමඟ භූගෝල විද්‍යාව

Yashoda Sarasi (ස්ත්‍රී) - B.A. Hons in Geography, University of Sri Jayewardenepura, Advanced Diploma in Ent. Mgt. (USJ), Diploma in Ent. Mgt. (USJ)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
යශෝධා සරසි සමඟ භූගෝල විද්‍යාව
සා/පෙළ සහ උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන පන්ති

Upeksha Vindya (ස්ත්‍රී) - BA in Environmental Management (Rajarata University), Diploma in Education


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන පන්ති
භූගෝල විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ

Isuri Weerasinghe (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) University of Ruhuna, Government School Teacher


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 සිට උ/පෙ
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ - භූගෝල විද්‍යා පංති

Gamini Senavirathne (පුරුෂ) - භූගෝල විද්‍යා (විශේෂ උපාධිධාරී) පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය, විද්‍යාපති (පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය), වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශක


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ - භූගෝල විද්‍යා පංති
උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව - 2023 / 2024

Pasan Elapatha (පුරුෂ) - B.A (GEO) University of Kelaniya, M.A (GEO) University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව - 2023 / 2024
උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Ramya Miss (ස්ත්‍රී) - B.A (Hons) Geography SP, M.E.D. of Peradeniya, P.G.D.E. of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව - සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Induni Rathnayaka (ස්ත්‍රී) - Experienced Teacher of Geography


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්
භූගෝල විද්‍යාව උ/පෙ - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Jayani Senarathne (ස්ත්‍රී) - B.A. (Hons) Geography - University of Kelaniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව උ/පෙ - සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති
උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව 2023/2024

Isuru Udawaththa (පුරුෂ) - BA (Hons) in Geography, University of Peradeniya


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ භූගෝල විද්‍යාව 2023/2024
භූගෝල විද්‍යාව උ/පෙ

Ruwanmali Jayawickrama (ස්ත්‍රී) - BA (Geography Special) 1st Class University Of Colombo, MPhil University of Kelaniya (Undergraduate)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
භූගෝල විද්‍යාව උ/පෙ
2024 උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව

Ishara Wijesooriya (පුරුෂ) - BA (Hons) Special in University of Kelaniya, GIS and RS (Diploma) University of Sri Jayawardenapura


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
2024 උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව
උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව

Australian Management School - ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඔස්ට්‍රේලියාවේ විශවවිද්‍යාලයීය ආචාර්යවරුන් සහ ගුරු වෘත්තිකයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන පාඨමාලා


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව
උ/පෙ චිත්‍ර විෂය ධාරාව පන්ති - ඔන්ලයින්

ශාස්ත්‍රා උසස් පෙළ තක්සලාව - ලංකාවෙ දක්ෂ ගුරැමණ්ඩලයක් ශාස්ත්‍රා පන්ති මෙහෙයවන්නෙ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ චිත්‍ර විෂය ධාරාව පන්ති - ඔන්ලයින්

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa