ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා

Jude Rohana Silva (පුරුෂ) - Bachelor in Business Statistics, MSc in Applied Statistics, Reading for PhD, 20 years experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය උ/පෙ සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා
සංඛ්‍යානය පන්ති - මාර්ගගත සහ භෞතික පන්ති

ඉෂාරා මධුවන්ති (ස්ත්‍රී) - BA (Special) Social Statistics


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංඛ්‍යානය පන්ති - මාර්ගගත සහ භෞතික පන්ති
උ/පෙ ඔන්ලයින් සහ නිවසට පැමිණ පන්ති - ආර්ථික විද්‍යාව සහ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය

Shehan Dilmika (පුරුෂ) - Businesses Statistic (SP) SJP, Probability and Statistics Uni. London, IBSL (Red), Introduction to Data Annalistic Uni. Colorado.


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ගණිතය 6 ශ්‍රේණියේ සිට සා/පෙළ සහ උ/පෙ - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්, දේශීය

Udara Pathirage (පුරුෂ) - B.Sc.(Hons) - මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය / ඉංජිනේරු පීඨය, PG Dip in Science Education / Reading - පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, M.Sc.(පරිගණක විද්‍යාව / කියවීම) - මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Epsilon Science Institute - වත්තල

Epsilon Science Institute - O/L and A/L classes.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, වත්තල


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Epsilon Science Institute - වත්තල
MathematicsStatistics සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති

Sachini Alawaththa (ස්ත්‍රී) - B.Sc Undergraduate in Mathematics, Statistics and Computer Science at University of Sri Jayewardenepura


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
MathematicsStatistics සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය සහ සා/පෙළ වාණිජ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Thisuri Yasindra Fernando (ස්ත්‍රී) - An Undergraduate of University of Moratuwa. Having an Advance Diploma in Management Accounting (CIMA)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය

Waruni Wijewickrama (ස්ත්‍රී) - Bsc Special (Hon's) - University of Sri Jayawardenapura, CA corporate level


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය, සංඛ්‍යානය

Tharindu Sehan (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons), faculty of Engineering, University of Moratuwa


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය, සංඛ්‍යානය
උසස් පෙළ සහ අනෙකුත් වෘත්තීය විභාග සඳහා ව්‍යාපාරික සංඛ්‍යානය

Saman Kumara (පුරුෂ) - B.com special degree, Chartered Intermediate


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය පන්ති

Thimira Sajith (පුරුෂ) - Bachelor's special degree in business statistics, Reading for business statistics (msc) university of Moratuwa, 10 years experience


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය පන්ති
සංඛ්‍යානය 2023 උ/පෙ

Imeshi Jasinghe (ස්ත්‍රී) - BBA (University o Colombo), MBA (University o Colombo)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සංඛ්‍යානය 2023 උ/පෙ
සා/පෙළ. උ/පෙ, AAT, CIMA, Banking Degree, Project Report, Business Report, IELTS

Clarence.Wijayaratne (පුරුෂ) - BBMgt (Accountancy) Special Degree, M COM Degree, CMA Australia


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 2021 / 2022 / 2023

Supun Senanayake (පුරුෂ) - B.A (Hons) (Business Statistics) Special (USJP), MSc in Business Statistics, University of Moratuwa (Reading)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උසස් පෙළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 2021 / 2022 / 2023

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa