උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - මනෝජ් ජයතිලක

Manoj Jayathilaka (පුරුෂ) - B.A, M.A. (University of Kelaniya)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - මනෝජ් ජයතිලක
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - ක්‍රිෂ්මිලා බණ්ඩාර

Krishmila Bandara (ස්ත්‍රී) - BSS.env.USJ (Undergraduate)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - ක්‍රිෂ්මිලා බණ්ඩාර
ඔන්ලයින් පන්ති

Child Paradise Educational Institute - Online පන්ති සිදුකරයි. දරුවන්ට ඉගෙනීමත් සිදු කරන අතරම ඔවුන්ගේ හැකියාව දියුණු කරයි


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ - බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - ඔන්ලයින් පන්ති

Ayesha Chathurangi Herath (ස්ත්‍රී) - BA (Buddhist and Pali University), MA - Buddhist Studies (Buddhist and Pali University), Diploma in Counseling


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ - බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - 2023 / 2024

Athiliwawe Hamuduruwo (පුරුෂ) - B.A. (BPU)


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - 2023 / 2024
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය 2024 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති

Sanath Mahanama (පුරුෂ) - An experienced teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය 2024 - ඔන්ලයින් සහ භෞතික පන්ති
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය 2024

Venerable Ariyadhamma (පුරුෂ) - B.A. (Hons), M.A., M.Phil (Reading), Diploma in Buddhism


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය 2024
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - සිද්ධාන්ත පන්ති

Maithree Hamuduruwo (පුරුෂ) - B.A., M.A, PGDE, PHD (Reading), Government Teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - සිද්ධාන්ත පන්ති
උ/පෙ චිත්‍ර විෂය ධාරාව පන්ති - ඔන්ලයින්

ශාස්ත්‍රා උසස් පෙළ තක්සලාව - ලංකාවෙ දක්ෂ ගුරැමණ්ඩලයක් ශාස්ත්‍රා පන්ති මෙහෙයවන්නෙ


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ චිත්‍ර විෂය ධාරාව පන්ති - ඔන්ලයින්
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - ඔන්ලයින් පන්ති

Uparathana Himi - Online in Sinhala medium


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - ඔන්ලයින් පන්ති
බුද්ධ ධර්මය - සා/පෙළ 10/11 ශ්‍රේණිය

M. Senadeera (පුරුෂ) - A teacher with over 5 years experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
බුද්ධ ධර්මය - සා/පෙළ 10/11 ශ්‍රේණිය
බුද්ධ ධර්මය, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය උපකාරක පංති

Chamara Jayasinghe (පුරුෂ) - ශාස්ත්‍රවේදී උපාධිය, බෞද්ධ අධ්‍යයනය පශ්චාත් උපාධිය


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Dilrukshi Karunarathna (ස්ත්‍රී) - B.A. / M.A. (B.P.U)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය - සිංහල මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ සිංහල, දේශපාලන, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය

Pathum Sannasgala (පුරුෂ) - Six months course


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
උ/පෙ සිංහල, දේශපාලන, සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පන්ති

ආයතනය: KaRa Academy - Classes are conducted by a qualified and experienced teachers


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා පන්ති

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa