උ/පෙ කෘෂිකර්මය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන පන්ති

Sahan Wickramasinghe (පුරුෂ) - BSc Agriculture (Sp), University of Ruhuna - Specialized in Agri Engineering

උ/පෙ කෘෂිකර්මය - සිද්ධාන්ත, පුණරීක්ෂන පන්ති
උ/පෙ කෘෂි විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති

Deeptha Gunarathne (පුරුෂ) - Bachelor of Industrial Studies Agriculture (OUSL)

උ/පෙ කෘෂි විද්‍යාව ඔන්ලයින් පන්ති
උ/පෙ කෘෂි විද්‍යාව - අම්පාර

Daminda Lakmal (පුරුෂ) - BSc (special), PGDE, MSc, National School Teacher, A/L Marking Examiner

උ/පෙ කෘෂි විද්‍යාව - අම්පාර
උ/පෙ චිත්‍ර විෂය ධාරාව පන්ති - ඔන්ලයින්

ශාස්ත්‍රා උසස් පෙළ තක්සලාව - ලංකාවෙ දක්ෂ ගුරැමණ්ඩලයක් ශාස්ත්‍රා පන්ති මෙහෙයවන්නෙ

උ/පෙ චිත්‍ර විෂය ධාරාව පන්ති - ඔන්ලයින්
2023/24 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති

Menaka Weerasuriya (පුරුෂ) - උසස් පෙල කොළඹ රාජකීය විදාලයේ හදාරා,රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂකෘෂිකර්ම පීඨයේ කෘෂි සම්පත් කලමනාකරන විදාර්තයකි

2023/24 කෘෂි විද්‍යාව සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (BST) පන්ති
උ/පෙ කෘෂි විදාව

Lahiru Dissanayake (පුරුෂ) - MSc [University of Peradeniya], Bsc (Agri) sp.
ස්ථානයන්: අතුරුගිරිය, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, අවුකන, අස්ගිරිය, අහුංගල්ල, දිවුලපිටිය, මල්කඩුවාව

උ/පෙ කෘෂි විදාව
උ/පෙ කෘෂි විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)

Sahani Sasangi (ස්ත්‍රී) - Bachelor of Technology Honours in Agricultural Technology

උ/පෙ කෘෂි විද්‍යාව (සිංහල මාධ්‍යයෙන්)
උ/පෙ කෘෂිකර්මය සහ ජීව විද්‍යාව ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති

Shanika Denipitiyage (ස්ත්‍රී) - BSc in Agricultural Technology and Management (1st class honours), University of Peradeniya

උ/පෙ කෘෂිකර්මය සහ ජීව විද්‍යාව ඔන්ලයින් උපකාරක පන්ති