ඔන්ලයින් පන්ති - එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

STORM Campus - English Language, English Literature, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Accounting, Economics, Business Studies, IT

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE

Immanuel Jebamony (පුරුෂ) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA)

ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය එඩෙක්සෙල් - iGCSE සහ කේම්බ්‍රිජ් GCE / iGCSE
ශ්‍රී ලංකා බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලය

ආයතනය: British Council -The United Kingdoms international organisation, connecting people worldwide with learning opportunities and creative ideas from the UK

ශ්‍රී ලංකා බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලය
පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Sandaru Bandara (ස්ත්‍රී) - BSc, TKT, HND (Greenwinch, London), E. Literature (Cinec), Teacher Training (ACBT)

පරිගණක සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති
ඔන්ලයින් කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති

Ms. Ousmand (ස්ත්‍රී) - MBA, AMI Montessori Diploma with Child Psychology, TEFL, Diploma in English Language and Literature

ඔන්ලයින් කණ්ඩායම් / පෞද්ගලික පන්ති
ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සාහිත්‍යය ශ්‍රේණිය 5 - උ/පෙ (දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්)

Angela Perera (ස්ත්‍රී) - BA in Arts (University of Peradeniya), Diploma in Education, 35+ years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල

IELTS, ඉංග්‍රීසි භාෂාව - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය

Shanika Seneviratne (ස්ත්‍රී) - BA in English Language and English Language Teaching (OUSL), TKT (Cambridge), 6 years of experience.

IELTS / TOFEL / City & Guilds / English for Grade 9 to A/L [Local / International]

S. Perera (ස්ත්‍රී) - I originate from the IT Field ending up as an IT Consultant and have diverted in to the Corporate Training segment over 10 year back.
ස්ථානයන්: කොළඹ, තලවතුගොඩ