ලන්ඩන් සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පන්ති

Individual / group classes conducted by senior tutors


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

ආයතනය: BrighterBee - Secure your A* under the guidance of the Best


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ඔන්ලයින් ජාත්‍යාන්තර සබඳතා, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

Poojika Amarakoon (ස්ත්‍රී) - Lecturer on International Relations, Holder of Master's degree in International Relations from St. Petersburg State University


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් ජාත්‍යාන්තර සබඳතා, ඉතිහාසය, ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංෂ භාෂාව පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry