සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්

ආයතනය: BrighterBee - Secure your A* under the guidance of the Best


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති - එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්
ඉතිහාසය - දේශීය සහ ලන්ඩන් කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් - සා/පෙළ සහ උ/පෙ AS සහ A2

Prasadika Ediriweera (ස්ත්‍රී) - Over 20 years of experience, Presently teaching in a leading international school in Colombo


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Silmiya (ස්ත්‍රී) - BBA [Bachelor Business Administration], MBA [Master of Business Administration]


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa