දේශීය උ/පෙ ජීව විද්‍යාව, එඩෙක්සෙල් ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව සා/පෙළ, උ/පෙ

Vasantha Seneviratne (ස්ත්‍රී) - Former lecturer at University of Colombo, A teacher with over 30 years of teaching experience for Biology Local syllabus & Edexcel


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් විභාග සා/පෙළ සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, මානව ජීව විද්‍යාව

Sadia Issam (ස්ත්‍රී) - BSc in Biomedical science from Northumbria University, International school A/L Biology teacher, 8+ years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් විභාග සා/පෙළ සහ උ/පෙ ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, මානව ජීව විද්‍යාව
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව - දේශීය / එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් - නිවසට පැමිණ / ඔන්ලයින් පන්ති

Neluu N (ස්ත්‍රී) - Teaching in a well-recognized International school in Sri Lanka and working as a visiting lecturer for private universities


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - Personal ඔන්ලයින් Tutor

Ms. Michelle (ස්ත්‍රී) - Online Science Classes for London Syllabus (AQA / Edexcel / Cambridge)


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව - Personal ඔන්ලයින් Tutor
භෞතික විද්‍යාව / රසායන විද්‍යාව / ජීව විද්‍යාව - එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් / දේශීය / AS සහ AL

Saman Geeganage (පුරුෂ) - Fully qualified well experienced B.Sc / M.Sc lecturers from popular schools conduct classes


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඔන්ලයින් පන්ති - එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

STORM Campus - English Language, English Literature, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Accounting, Economics, Business Studies, IT


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්

Jeevathanushan Karunodayan (පුරුෂ) - Done Cambridge IGCSE and advanced level, completed BSc in biomedical science from university of Wolverhampton


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Tuition for individuals and small groups - අන්තර්ජාලය තුලින්

උපදේශක: Thiviya Loges (පුරුෂ‍) - BSc Biomedical Science [1st Class Honours], MSc Molecular Genetics , Over 4 years experience.
ස්ථාන: අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Bandula Liyanage (පුරුෂ) - Qualified and experienced tutor


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්ද්‍යව සහ ජීව ව්ද්‍යාව පන්ති

Asantha Gamage (පුරුෂ) - Bsc ව්‍යවහාරික විද්‍යාව. වසර 7 වැඩි ගුරු වරයෙක් වශයෙන් පල පුරුද්ද


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ව්ද්‍යව සහ ජීව ව්ද්‍යාව පන්ති
එඩෙක්සෙල් (AS / A2 / IGCSE / GCSE) කේම්බ්‍රිජ් (සා/පෙළ / AS / A2) ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව

Udeshi (ස්ත්‍රී) - A postgraduate teacher with extensive industrial, research and teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
එඩෙක්සෙල් (AS / A2 / IGCSE / GCSE) කේම්බ්‍රිජ් (සා/පෙළ / AS / A2) ජීව විද්‍යාව සහ මානව ජීව විද්‍යාව
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පන්ති එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL, IGCSE, GCSE, AS, A2

Tharindi Weerasekara (ස්ත්‍රී) - MSc in Industrial and Environmental Chemistry, BSc in Biological Sciences from the University of Kelaniya


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පන්ති එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් OL, IGCSE, GCSE, AS, A2

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa