සංඛ්‍යානය පන්ති උ/පෙ සිසුන් සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා

Thilini Dinishya (ස්ත්‍රී) - B.Sc in (Agriculture), Specialized in Agribusiness Management, M.Sc in Applied Statistics, Temporary Lecturer at Wayamba.
ස්ථානය: උයන්දන

 A/L ICT Online Classes