Ask your questions
6-11 වසර විද්‍යාව තනි සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති

Sisira Kumara (පුරුෂ) - වයඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම විද්‍යාෙව්දී උපාධීය සම්මාන සාමාර්ථයන් සහිතව සමත්ව ඇති වසර 10 කට වඩා ක්ෂේත්‍රෙය් පළපුරුද්ද ඇත

6-11 වසර විද්‍යාව තනි සහ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
අන්තර්ජාල ඉගැන්වීම් විද්‍යාව සහ ගණිතය

Shalika Sampath (පුරුෂ) - Undergraduate student in faculty of medicine, university of Colombo

අන්තර්ජාල ඉගැන්වීම් විද්‍යාව සහ ගණිතය