තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - 6, 7, 8, 9, 10, සා/පෙළ, උ/පෙ

Prasanna Nindagala (පුරුෂ) - Sinhala and English medium classes, Special Classes for IGCSE Edexcel.
ස්ථානයන්: පේරාදෙණිය, මහනුවර

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - 6, 7, 8, 9, 10, සා/පෙළ, උ/පෙ
ICT Classes conducted by a qualified tutor

GCE Applied ICT / IGCSE ICT / Basic Computer Skills to all grades / GIT / ICDL / IDCS / Web, Graphic Design SI