ඉංග්‍රීසි පන්ති සහ IT පන්ති (පෞද්ගලික / කණ්ඩායම්)

Samuel Dissanayaka (පුරුෂ) - Over 3 years teaching experience. Fluent in English language specially in grammar and spoken.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුගස්තොට, ගම්පොල, දිගන

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - 6, 7, 8, 9, 10, සා/පෙළ, උ/පෙ

Prasanna Nindagala (පුරුෂ) - Sinhala and English medium classes, Special Classes for IGCSE Edexcel.
ස්ථානයන්: පේරාදෙණිය, මහනුවර

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති - 6, 7, 8, 9, 10, සා/පෙළ, උ/පෙ
ICT Classes conducted by a qualified tutor

GCE Applied ICT / IGCSE ICT / Basic Computer Skills to all grades / GIT / ICDL / IDCS / Web, Graphic Design SI