උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව සහ ICT හෝ සාමාන්‍ය ගණිතය, විද්‍යාව, ICT

Iresh Gallindawatte (පුරුෂ) - Completed master's in Analytical Chemistry, Experience over 6 years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුගන්නාව, ගම්පොල, පේරාදෙණිය, මහනුවර