ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විද්‍යාව කණ්ඩායම් පන්ති කෑගල්ල සිට මහනුවර

Surnajith Prasad (පුරුෂ) - BSc Science, Government School Teacher.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩුගන්නාව, කෑගල්ල, පිළිමතලාව, පේරාදෙණිය, මහනුවර, මාවනැල්ල