ජපන් භාෂා JLPT / NAT 5 පන්ති - 3 and 6 month courses

ආයතනය: Hinomoto Lanka (Pvt) Ltd - 3 and 6 month courses.
ස්ථානයන්: ඇතුල් කෝට්ටේ, ගම්පහ, මතුගම, මහරගම

ජපන් භාෂා JLPT / NAT 5 පන්ති - 3 and 6 month courses