ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ICT, සා/පෙළ ICT, GIT, Office Course, Software Courses

උපදේශක: Nuwan Dissanayake (පුරුෂ‍) - BSc(Hons) MIS.
ස්ථාන: ගම්පහ, කිරිබත්ගොඩ, වැලිවේරිය

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ICT, සා/පෙළ ICT, GIT, Office Course, Software Courses