ලන්ඩන් සහ දේශීය ගණිතය පන්ති ශ්‍රේණිය 6-11

Ranga Jayarathna (පුරුෂ) - Has been a Math teacher for number of leading international schools
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, ගම්පහ, ජා-ඇල, නිට්ටඹුව, මිනුවන්ගොඩ, යක්කල, වැලිවේරිය