පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය ධාරාව

Bandula Gamini (පුරුෂ) - Over 18 years experience in teaching Computer science / ICT.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කලගෙඩිහේන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, නයිවල, බැලුම්මහර , මහර, යක්කල,

පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය ධාරාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න