ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය ධාරාව

Bandula Gamini (පුරුෂ) - Over 18 years experience in teaching Computer science / ICT.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කලගෙඩිහේන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, නයිවල, බැලුම්මහර , මහර, යක්කල,

පරිගණක විද්‍යාව / තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උපකාරක පන්ති සඳහා කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය විෂය ධාරාව
Yathra Information Technology Center-Weliweriya

IT undergraduate conducts lessons at Yathra Information Technology Center, Weliweriya, Gampaha, ශ්‍රී ලංකාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න