අ.පො.ස. උසස් පෙළ ICT, සා/පෙළ ICT, GIT, Office Course, Software Courses

උපදේශක: Nuwan Dissanayake (පුරුෂ‍) - BSc(Hons) MIS.
ස්ථාන: ගම්පහ, කිරිබත්ගොඩ, වැලිවේරිය

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ICT, සා/පෙළ ICT, GIT, Office Course, Software Courses