භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව පෞද්ගලික පන්ති උ/පෙ සඳහා සිසුන්

Ashan Wagarachchi (පුරුෂ) - Undergraduate [Faculty of Medical Science, USJP].
ස්ථානයන්: කැලණිය, කොට්ටාව, නුගේගොඩ, මහරගම, වැලිවේරිය