උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පන්ති

Sameera Saranath (පුරුෂ) - Physics Special first Class graduate teacher with more than 12 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල, කොළඹ 15, ගනේමුල්ල, ගම්පහ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න