දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය - ශ්‍රේණිය 6-9

Fariya (ස්ත්‍රී) - Experienced in teaching for the past 10+ years.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, වත්තල

HighScore Institute - වත්තල

ආයතනය: HighScore Institute - We conduct classes from pre-grade to O/L [local & international syllabus]. Classes are conducted only in English.
ස්ථානය: වත්තල

HighScore Institute - වත්තල
පන්ති - ඉතිහාසය, භූගෝල විද්‍යාව, පුරවැසි අධ්‍යාපනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. සහ ඉංග්‍රීසි කථනය

Hansa Imesh (පුරුෂ) - BSc (Hon) International Management and Business, Reading for Diploma in Professional marketing (CIM).
ස්ථානයන්: ඇල්දෙනිය, ඉඹුල්ගොඩ, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල, කොළඹ, ගනේමුල්ල

Political Science, Civics, History and Communication and Media studies

උපදේශක: Dasun Jayarathna (පුරුෂ‍) - Graduated from Sri Jayawaradhanapura University, Over 20 years experience.
ස්ථාන: කොළඹ, Gampaha, මහනුවර, ගාල්ල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න