1-8 ශ්‍රේණි පන්ති - ගණිතය , සිංහල

Shamalka Perera (ස්ත්‍රී) - ව්‍යාපාර කලමණාකාර ඩිප්ලෝමව හදාරමින් සිටියි.
ස්ථානයන්: වත්තල, හැඳල

ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි උපකාරක පන්ති

Inoli Seneviratne (ස්ත්‍රී) - An undergraduate at Royal Institute of Colombo doing Accounting and Finance as the main course.
ස්ථානය: වත්තල

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති - වත්තල

Dilakshi Fernando (ස්ත්‍රී) - B.ed in special Needs Educationn and Diploma in English [ OUSL], Diploma in English [Aquinas University College], CELTA.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, වත්තල

විද්‍යාව ගණිතය ශ්‍රේණිය 1-6 සහ සා/පෙළ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය සහ කේම්බ්‍රිජ්

Kanthi Gamanayake (ස්ත්‍රී) - University entrance Engineering.
ස්ථානයන්: කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, රාගම, වත්තල

ගණිතය - කේම්බ්‍රිජ්, එඩෙක්සෙල්, දේශීය විෂය නිර්දේශය

Mangalika Wijetilaka (ස්ත්‍රී) - Over 15 years experience in teaching mathematics.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඇතුල් කෝට්ටේ, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, කොළොන්නාව, නාවල

පන්ති - සිංහල, පරිසරය, ගණිතය - ශ්‍රේණිය 1 සිට 5

Malsha Nethmi (ස්ත්‍රී) - Teacher of St. Marys Collage [Mabola], Following a teaching degree [OUSL].
ස්ථානයන්: ඇල්දෙනිය, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ, වත්තල

ශ්‍රේණිය 1 සිට 11 ගණිතය පන්ති ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්

Premil asanka Sanjeewa (පුරුෂ) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ

ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, සිංහල අමතර පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 11

Thishani Karunaratne (ස්ත්‍රී) - 2 years of teaching experience.
ස්ථානයන්: කිරිබත්ගොඩ, මාබෝලේ, වත්තල

එලකියුෂන් සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති

Gnei Shamaleen Hanifa (ස්ත්‍රී) - Trainee teacher at CALSDA since October 2016.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, වත්තල

ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

HighScore Institute - වත්තල

ආයතනය: HighScore Institute - We conduct classes from pre-grade to O/L [local & international syllabus]. Classes are conducted only in English.
ස්ථානය: වත්තල

HighScore Institute - වත්තල
Home visiting teacher - ඉංග්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, ENV, ඉතිහාසය, දෙමළ

Anne Virgina (ස්ත්‍රී) - Diploma in Management Accounting (CIMA) and pursuing Advanced Diploma.
ස්ථානයන්: කොළඹ 06, කොළඹ 13, කොළඹ 15, වත්තල

ICT Teacher for grade 4 to A/L, ගණිතය Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (ස්ත්‍රී) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: මාකොළ, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ

ලිට්ල් ඒන්ජල්ස් මොන්ටිසෝරියට සහ දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය - වත්තල

AMI Montessori & Daycare with love, care & protection. Tuition classes for primary (Mathematics, Science and English) Elocution classes.
ස්ථානය: වත්තල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න