ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

ICT Teacher for grade 4 to A/L, ගණිතය Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (ස්ත්‍රී) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: මාකොළ, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ

ICT උ/පෙ, සා/පෙළ සහ උ/පෙ GIT

DI Perera (ස්ත්‍රී) - An undergraduate of University of Colombo, A top Island ranker at the G.C.E A/L examination, Over 2 years of teaching experience.
ස්ථානය: වත්තල

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න