ලන්ඩන් සහ දේශීය පන්ති ශ්‍රේණිය 1 - සා/පෙළ (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Sahanya (ස්ත්‍රී) - As a part time teacher, I have taught many students of all age groups who have achieved their targets with their hard work and my help.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති,

උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 4 සිට 8 - ජාත්‍යාන්තර සහ දේශීය

Aaron Fernando (පුරුෂ) - Degree in Software Engineering and Business Information System.
ස්ථානයන්: කොළඹ 1-15, වත්තල

ඉංග්‍රීසි සහ තොරතුරු තාක්ෂණය සඳහා ගුරුවරයෙක්

උපදේශක: Mrs. Ousmand (ස්ත්‍රී‍) - Advanced diploma graduate in English, BCS Undergraduate, 3 years exp.
ස්ථාන: රාගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල

ICT Teacher for grade 4 to A/L, ගණිතය Local and cambridge grade 4 to OL

Mrs. Rizwan (ස්ත්‍රී) - BIT [University of Colombo], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: මාකොළ, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ

ICT උ/පෙ, සා/පෙළ සහ උ/පෙ GIT

DI Perera (ස්ත්‍රී) - An undergraduate of University of Colombo, A top Island ranker at the G.C.E A/L examination, Over 2 years of teaching experience.
ස්ථානය: වත්තල