කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
උපකාරක පන්ති - ඉංග්‍රීසි, භූගෝල විද්‍යාව සහ සිංහල භාෂාව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

Chamini Gloria Wijesinghe (ස්ත්‍රී) - Diploma holder of English Language teaching, Over 25 years of experience.
ස්ථානයන්: ජා-ඇල, සීදුව

සැමට ඉංග්‍රිසි

Don Anton Indika (පුරුෂ) - Qualified from University of Cambridge to teach Englis.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, කඳාන, කොච්චිකඩේ, ජා-ඇල, මීගමුව, රද්දොළුගම

සැමට ඉංග්‍රිසි
ඉංග්‍රීසි සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා

Udaya Kumar (පුරුෂ) - I have my own Registered English Academy providing methodical English knowledge for over 400 students
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ඒකල, කටුනායක, කඳාන, කොටුගොඩ