ජපන් භාෂාව, චිත්‍ර සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Dilini Fernando (ස්ත්‍රී) - N2 level qualified in Japanese Language.
ස්ථානයන්: ගම්පහ, සීදුව

6 සිට 11 ශ්‍රේණිය සා/පෙළ විද්‍යාව

Daminda (පුරුෂ) - B Sc (Bio Science).
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඳාන, ජා-ඇල, බෝපිටිය, වත්තල, සීදුව

6 සිට 11 ශ්‍රේණිය සා/පෙළ විද්‍යාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න