ජපන් භාෂාව, චිත්‍ර සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති

Dilini Fernando (ස්ත්‍රී) - N2 level qualified in Japanese Language.
ස්ථානයන්: ගම්පහ, සීදුව