පරිගණක පන්ති Home Visit / කණ්ඩායම් පන්ති

Indika (පුරුෂ) - Diploma and Advanced Diploma in Computer Based Accounting at University Of Sri Jayawardenepura.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, නිට්ටඹුව

පරිගණක පන්ති Home Visit / කණ්ඩායම් පන්ති