දේශපාලන විද්‍යාව, සා/පෙළ සිංහල, සා/පෙළ ඉතිහාසය, සා/පෙළ පුරවැසි අධ්‍යාපනය

Nilmini Kumari (ස්ත්‍රී) - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය දේශපාලන විද්‍යාව ගෞරව උපාධිධාරී සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපනවේදී ඩිප්ලෝමාධාරී.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ 13, පෑලියගොඩ, මාකොළ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න