තොරතුරු තාක්ෂණ කණ්ඩායම් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

D.A.D.Sashini Umayangana Dalugama (ස්ත්‍රී) - HNDIT උපාධි අපේක්ෂක, NVQ මට්ටම 3 සහ 4 තොරතුරු තාක්ෂණය හදරා ඇත, සහකාර ගුරුවරයකු ලෙස වසරක පළපුරුද්ද.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දළුගම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති O/L දක්වා

Devinde Pathirage (ස්ත්‍රී) - Teaching at leading private School in Colombo as a IT Teacher.
ස්ථානය: කැලණිය

Computer Kids - කැලණිය

ආයතනය: Computer Kids - Our teachers are are impressive professionals and well experienced (more than 15 years of IT training) and qualified teachers (Degree and Masters).
ස්ථානය: කැලණිය

Computer Kids - කැලණිය