තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) පන්ති O/L දක්වා

Devinde Pathirage (ස්ත්‍රී) - Teaching at leading private School in Colombo as a IT Teacher.
ස්ථානය: කැලණිය

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය පන්ති

Uththara Payagalge (ස්ත්‍රී) - Former Teacher at Lyceum International School and Negombo South International School. Currently a teacher at Zahira College.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Edexcel Local and Cambridge - Computer Studies - ශ්‍රේණිය 3 - A/L

M. Subashi (ස්ත්‍රී) - BSc. special honors in IT (SLIIT), 6 years of teaching experience (IT).
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කඩවත, කැලණිය, ගම්පහ, මිරිස්වත්ත

තොරතුරු තාක්ෂණ කණ්ඩායම් පන්ති - ශ්‍රේණිය 1 සිට 9

D.A.D.Sashini Umayangana Dalugama (ස්ත්‍රී) - HNDIT undergraduate, NVQ level 3 and 4 (Information Technology).
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දළුගම

Computer Kids - කැලණිය

ආයතනය: Computer Kids - Our teachers are are impressive professionals and well experienced (more than 15 years of IT training) and qualified teachers (Degree and Masters).
ස්ථානය: කැලණිය

Computer Kids - කැලණිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න