ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය පන්ති පැවැත්වේ

Samadhi Hansika (ස්ත්‍රී) - Undergraduate of University of Kelaniya, Over 2 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය, කොළඹ, ගල්කිස්ස, දෙහිවල, නුගේගොඩ, රත්මලාන, වත්තල

ජපන් භාෂාව භාෂාව - කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය, කඩවත

ආයතනය: Siyansa - Classes are conducted by well experienced graduate teachers.
ස්ථානයන්: කඩවත, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ

ජපන් භාෂාව භාෂාව - කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය, කඩවත