රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව, යක්කල

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ 1-15, ගම්පහ, ජා-ඇල, මහබාගේ, මාකොළ, මාබෝලේ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
Teacher සඳහා විද්‍යාව සහ පරිසරය

Vindya Waravita (ස්ත්‍රී) - Chemistry Special Graduate, Working in a leading International school.
ස්ථානයන්: කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, දළුගම, මාකොළ, සපුගස්කන්ද

විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති - ශ්‍රේණිය 6 - 8 ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය

Mrs. Chamindrinie Gunawardene (ස්ත්‍රී) - A graduate teacher with over 12 years of teaching experience.
ස්ථානය: කැලණිය

ගණිතය සහ රසායන විද්‍යාව පන්ති - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයයෙන්

උපදේශක: Pasindu Sankalpa (පුරුෂ‍) - Currently doing a degree, Maths and Chemistry at A/Level (A+A).
ස්ථාන: කොළඹ 7, කැලණිය, Borella, Dematagoda

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දේශීය සහ ජාත්‍යාන්තර විෂය නිර්දේශය පන්ති

Uththara Payagalge (ස්ත්‍රී) - Former Teacher at Lyceum International School and Negombo South International School. Currently a teacher at Zahira College.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති

Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

උපදේශක: Prasanna Samarawickrama (පුරුෂ‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of කොළඹ)

Science (Grade 6 to O/L), Biology (A/L) - Theory and Revision for Local and London syllabus

උපදේශක: Primal Pinnadoowa (පුරුෂ‍) - BSc [Hons] graduate, MSc (Reading), over 5 years experience. Home visits: කොළඹ and Suburbs, ශ්‍රී ලංකාව

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න