කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ සා/පෙළ (9, 10) සහ ශ්‍රේණිය 7 සහ 8

Kithmina Jayasuriya (පුරුෂ) - Msc In Computer Systems Engineering UK.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය

කේම්බ්‍රිජ් පරිගණක විද්‍යාව සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) උ/පෙ සහ සා/පෙළ (9, 10) සහ ශ්‍රේණිය 7 සහ 8
ඔන්ලයින් / නිවසට පැමිණ පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ පරිගණක විද්‍යාව

Bandula (පුරුෂ) - More than 20 years experience in Schools and Universities.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, උඩුගම්පොල, කඩවත, කඳාන, කලගෙඩිහේන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ගනේමුල්ල, ගම්පහ, ජා-ඇල

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව, යක්කල

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ 1-15, ගම්පහ, ජා-ඇල, මහබාගේ, මාකොළ, මාබෝලේ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
Applied ICT - AS සහ A2 පන්ති

Nalin Karunathilake (පුරුෂ) - BIT [University of Colombo], ACS, NIBM, Lecturer in a leading institute in Colombo.
ස්ථානයන්: කැලණිය, කොළඹ