ගිණුම්කරණය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ - කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Thilashni Perera (ස්ත්‍රී) - CIMA passed finalist, Over 3 years of teaching experience.
ස්ථානය: කැලණිය