ගිණුම්කරණය උපකාරක පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ - කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශය

Thilashni Perera (ස්ත්‍රී) - CIMA passed finalist, Over 3 years of teaching experience.
ස්ථානය: කැලණිය

ගිණුම්කරණය, වාණිජ පන්ති - එඩෙක්සෙල් වසර 9-11 IGCSE

Amasha Karapitiya (ස්ත්‍රී) - Part time CIMA student and full time LLB (UOL) student. Studied in a leading international school.
ස්ථානයන්: කැලණිය, කොටිකාවත්ත, කොළඹ, මාලබේ

ගිණුම්කරණය, විගණනය, ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සහ අලෙවිකරණය පන්ති

Nilanka Priyadarshana (Male) - BSc. (Management), MBA (Finance), ACMA.
ස්ථානයන්: කැලණිය, කොළඹ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න