උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
විද්‍යාව අමතර පන්ති

Eranda Sanjeewa (පුරුෂ) - Undergraduate student.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කිරිඳිවැල, කොළඹ, ගම්පහ, යක්කල, විජේරාම

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න