කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS

Sanjaya Jayalath (පුරුෂ) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කොළඹ

කෙම්බ්‍රිජ් සහ දේශීය විෂය නිර්දේශය 4 - OL , වෘතිකයන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, ළමුන්ට ඉංග්‍රීසි කථනය, IELTS
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය

R. Gunawardane (පුරුෂ) - BA (EN) University of Kelaniya, DETE University of Colombo, ACCT - IATA - Montreal,Canada
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, නුගේගොඩ, මීගමුව

ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය
ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති (Local/Cambridge/Edexcel)

Jeevani Fernando (ස්ත්‍රී) - A qualified teacher with several years of teaching experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, හුණුපිටිය

ඉංග්‍රීසි භාෂාව පන්ති (Local/Cambridge/Edexcel)