උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව

Reginald Dissanayake (පුරුෂ) - Over 30 years of experience since 1988.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, එන්දෙරමුල්ල, කඳාන, කිරිබත්ගොඩ, කොළඹ, බත්තරමුල්ල, රත්මලාන, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

උපකාරක පන්ති - ගණිතය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව
ජීව විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Mr. Amal (පුරුෂ) - MSc [University of Colombo], BSc [University of Sri Jayewardenepura], Over 8 years experience.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කටුනායක, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, ජා-ඇල

ජීව විද්‍යාව කේම්බ්‍රිජ් සා/පෙළ සහ උ/පෙ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න