ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පන්ති - සියලුම විෂයයන්

Nuha Hilmy (ස්ත්‍රී) - Reading bachelors of primary education, Well fluent in English.
ස්ථානයන්: කඳාන, වත්තල, වැලිසර, හුණුපිටිය