රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ, ගම්පහ, ජා-ඇල, මබෝදලේ, මහබාගේ, මාකොළ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව, යක්කල

රසායන විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා

Decima Jayawardhana (ස්ත්‍රී) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
ස්ථානයන්: කටුනායක, කඩවත, කඳාන, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කුරණ, කොළඹ 1-15, ගම්පහ, ජා-ඇල, මහබාගේ, මාකොළ, මාබෝලේ, මාවරමන්ඩිය, මීගමුව

භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික, සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති සියලු සිසුන් සඳහා
උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පන්ති

Sameera Saranath (පුරුෂ) - Physics Special first Class graduate teacher with more than 12 years teaching experience.
ස්ථානයන්: කඩවත, කඩුවෙල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, කිරිල්ලවල, කොළඹ 15, ගනේමුල්ල, ගම්පහ

අ.පො.ස. උ/පෙ භෞතික විද්‍යාව සිද්ධාන්ත සහ පුණරීක්ෂන පන්ති

Roshan Fernando (පුරුෂ) - B.Sc. special in Physics, Demonstrator/Tutor at Department of Physics, University of Kelaniya,
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ, ගම්පහ

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න