උ/පෙ ජීව විද්‍යාව පන්ති

R. Satheesh (පුරුෂ) - Honors in bachelor of Engineering in Biomedical Engineering.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, කොළඹ 13, මහබාගේ, මාබෝලේ, රාගම, වත්තල, හුණුපිටිය

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න