ගිණුම්කරණය තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති - උ/පෙ (සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය), බැංකු හා අනෙකුත් වෘතීය විභාග

Shashika Gamage (පුරුෂ) - BBM Accountancy (Special) Degree in Univercity of Kelaniya, Following Corporate Level of CASL, obtained NAV ERP certficate [CASL].
ස්ථානයන්: කඩවත, රාගම, වත්තල

ගිණුම්කරණය තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති - උ/පෙ (සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය), බැංකු හා අනෙකුත් වෘතීය විභාග