ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය, භෞතික විද්‍යාව සහ විද්‍යාව පන්ති - සා/පෙළ සහ උ/පෙ

Kalum Chandra (පුරුෂ) - National School teacher conducts classes in English medium.
ස්ථානයන්: අඟුලුගහ, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පවත්වන පන්ති, ගාල්ල, ගින්තොට, ගිනිමෙල්ලගහ, බූස්ස, යක්කලමුල්ල